Committees & Chairs

General Chair: See Swee Lan, I2R, Singapore

Vice Chair: Yao Wei, I2R, Singapore

Technical Program Chair: Huang Dong Yan, I2R, Singapore

Vice Technical Program Chair and Local Arrangement Chair: Sun Ying, ECE, NUS, Singapore

Sponsorship Chair: Athena Wang, Future Electronics

Panel Session Chair: Guo Huaqun, I2R, Singapore

Finance Chair: Goh Wang Ling, NTU, Singapore